pilotni projekt kurovcoveinfo.cz

Vyhodnocení průběhu rojení l. smrkového - červenec 2016

Z níže uvedených grafů (jak v jednotlivých krajích, tak z celkového součtu pro Českou republiku), vyplývá, že v nižších nadmořských výškách začalo letní rojení v 25. týdnu a ve vyšších nadmořských výškách ve 26. týdnu. Ve 27. týdnu již výrazně pokleslo, a to jak v nižších, tak i ve vyšších polohách. Rozdíly v počátku rojení dle nadmořských výšek byly minimální. Vrchol letního rojení v některých nadmořských výškách atypicky dosahoval téměř stejné úrovně jako ve vrcholu jarního rojení.
 
více

Průběh rojení v ČR dle nadmořských výšek

Graf CR

Graf JC

Graf JM

Graf KV

Graf HK

Graf LI

Graf MS

Graf OC

Graf Pard

Graf Plzen

Graf Stredocesky

Graf Usti

Graf Vysocina

Graf ZL

 


méně

Vítejte na stránkách kurovcoveinfo.cz!

Pilotní projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby s názvem KŮROVCOVÉ INFO je zaměřen na monitoring a následné sdílení informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky.
 
více

Myšlenka na realizaci tohoto projektu vznikla jako reakce na předpokládaný zvýšený výskyt kůrovců v roce 2016 v důsledku oslabení porostů suchem. Protože prvotní úvaha vznikla teprve na počátku dubna roku 2016, rozhodli se realizátoři projektu zaměřit aplikaci pouze na lýkožrouta smrkového jako na plošně nejvýznamnějšího škůdce.

Během první poloviny dubna byl vytvořen návrh principů aplikace a v druhé polovině dubna již byla tato představa konzultována po stránce odborné i programátorské. Souběžně se rozeběhl proces oslovování možných respondentů a zjišťování jejich ochoty se do projektu zapojit. Webová aplikace byla spuštěna 12. května a v tento den již obsahovala informace z 56 ploch z více než 35 okresů. Ambicí tvůrců je v letošním roce pokrýt alespoň jednou plochou s lapači většinu okresů s významným zastoupením smrkových porostů. V oblastech s vyšším kůrovcovým rizikem by mělo být ploch několik, v různých nadmořských výškách.

„Velmi si vážím vstřícnosti a zodpovědnosti provozních pracovníků u všech správců a vlastníků lesů, kteří tento projekt poskytováním dat podporují. Zejména díky jejich aktivitě vzniká aplikace, která bude mít přínos pro praktickou ochranu lesů, ale snad i pro získání dalších důležitých informací o bionomii lýkožrouta smrkového," říká jeden z tvůrců aplikace, šéfredaktor časopisu Lesnická práce, Jan Příhoda.

Výstupem projektu KŮROVCOVÉ INFO je mapa s informací o aktuální výši odchytů na jednotlivých plochách okresů a v různých nadmořských výškách . V detailu jednotlivých ploch je zobrazena tabulka uskutečněných odchytů a graf průběhu rojení. Současně je uváděna kumulovaná křivka odchytu, tj. odchyty od začátku rojení až do konce letové aktivity lýkožrouta smrkového. Vložená data budou jednou měsíčně vyhodnocena a výstup bude zveřejněn na stránkách projektu a v časopise Lesnická práce.

„Lesníci mají obvykle velmi dobrý přehled o vývoji rojení lýkožrouta smrkového, avšak pouze na svém úseku. Zde uvedené informace umožní lesníkovi srovnání s jinými obdobnými, ale i zcela odlišnými lokalitami, a může být do jisté míry i inspirací v uplatňování obranných opatření v ochraně lesa," říká Petr Zahradník z Lesní ochranné služby, další z tvůrců aplikace.

Aplikace kurovcoveinfo.cz byla spuštěna ve velmi krátkém čase. I proto je zatím provozována v testovacím režimu, kdy bude postupně docházet k dalším vylepšením a úpravám. Budeme velmi rádi za Vaše připomínky a podněty.

Připojte se k projektu KŮROVCOVÉ INFO, pomůžete lepší informovanosti o kůrovcovém rojení a výzkumu lýkožrouta smrkového!


méně

Přidejte se k projektu KŮROVCOVÉ INFO!

Ochota lesníků vzájemně se podělit o data, které mají značný potenciál v aktuální situaci v ochraně lesa, ale i ve výzkumu, je pro realizaci projektu zcela klíčová a všem dosavadním i budoucím respondentům patří poděkování.
 
více

Snahou realizátorů je, aby aplikace kurovcoveinfo.cz byla vyvinuta tak, aby bylo možné vkládat data velmi jednoduchým způsobem, který respondenta minimálně zatěžuje.

Zároveň je aplikace koncipována jako anonymní – není zveřejňována přesná poloha ani jméno respondenta.
Významná pro realizaci projektu je podpora majitelů a správců lesů, kteří umožnili a často i doporučili všem svým lesníkům se do projektu zapojit.

Naší snahou je aktivně přistoupit k letošní předpokládané situaci v lesích a udělat něco navíc pro její zvládnutí. Pomozte tedy nám a hlavně sobě navzájem. Čím více z vás se do projektu zapojí, tím rychleji se posuneme od dobrého nápadu ke skutečně využitelné a vypovídající databázi," říká administrátorka projektu, Veronika Lukášová.

Realizátoři projektu by v další fázi projektu rádi získali podporu pro jeho dlouhodobé udržení, rozvoj, ale také pro zajištění odměny pro respondenty.

Máte lapač v okrese, který zatím v aplikaci chybí? Vyplňte dotazník a pošlete jej na adresu kontakt@kurovcoveinfo.cz. Následně vám zašleme přístupové údaje, které vám umožní vkládat výši odchytu přímo do aplikace během několika vteřin.

Připojte se, pomůžete lepší informovanosti o kůrovcovém rojení a výzkumu lýkožrouta smrkového!

 


méně

Jak používat aplikaci kurovcoveinfo.cz

Aplikace kurovcoveinfo.cz je vytvořena s maximálním ohledem na přehlednost a intuitivní ovládání. Hlavním výstupem projektu KŮROVCOVÉ INFO je mapa s barevným vylišením akumulované výše odchytů, ze které se uživatel dostává k detailům jednotlivých ploch.
 
více

MAPA

Po kliknutí na šedé kruhy s čísly na mapě se zobrazí stručný výpis posledních odchytů na plochách v daném okrese včetně průměrného akumulovaného odchytu. Průměrný akumulovaný odchyt je na mapě vylišen takto:
Slabý stupeň – do 1 000 ks (zelená)
Střední stupeň – 1 000–4 000 ks (oranžová)
Silný stupeň – nad 4 000 ks (červená)

Mapu lze scrolováním nebo tlačítkem v horním levém rohu přibližovat a oddalovat. Bod je umístěn vždy na střed okresu.

DETAIL

Po rozkliknutí kruhu na mapě je dalším krokem rozkliknutí položky „detail". V detailech jednotlivých okresů jsou vypsány všechny sledované plochy v okrese včetně historie měření a parametrů jednotlivých ploch. Součástí výpisu je graf, který ve sloupcích ukazuje odchyty v jednotlivých termínech (výše se odečítá na ose y a lze ji zjistit také najetím myši na sloupec). Spojnicí je v grafu zobrazena kumulovaná křivka odchytu, tzn. odchyty od začátku rojení až do konce letové aktivity lýkožrouta smrkového.
Zpět na úvodní stránku se lze vrátit kliknutím na logo aplikace v horním levém rohu nebo na položku „úvod" v horním menu.

ODCHYTY

Odběry provádí respondenti v pravidelném intervalu 7 dnů a následně vkládají informace do aplikace. Systém kontroluje vkládaná data a v případě významných odchylek kontaktuje administrátor respondenta z důvodu ověření dat. Odchyty jsou prováděny z lapačů s feromonovým odparníkem (typ lapače a odparníku je uveden v detailu plochy).

FILTRY

Plochy lze filtrovat podle okresů a podle nadmořské výšky (100 m intervaly). V levé části stránky pod mapou je možné vybrat ze seznamu okresy, pod nimi je posuvná volba výškového rozpětí.
Aplikace také obsahuje užitečné informace o lýkožroutovi smrkovém (Ips typographus), obraných opatřeních, manuál a dotazník pro respondenty.


méně

Partneři projektu

  • Pod záštitou ministra zemědělství Mariana JurečkyLogo_MZe_upr
  • Hlavní partner projektuvls
  •   LCR logo
  •   CM_logo
  •   APHA_logo
dot